ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. , และพระวิปัปสสนาจารย์
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด หลักสูตรการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. , และพระวิปัปสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ 14 - 28 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน