ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร
บรรยายโดย : อาจารย์ธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ครูดล)
รายละเอียด : ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน