ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : พระมหาวีระพันธ์ ชูติปัญโญ
รายละเอียด : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 18 - 24 พศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน