ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระมหาบุญทัน รัตนปัญโญ
รายละเอียด : ขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสด ธรรมบรรยาย หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระมหาบุญทัน รัตนปัญโญ ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒) ร่วมอนุโมทนาบุญ ประธา

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน