ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
รายละเอียด : หลักสูตร การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน