วัน อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. ( ประจาก สิริวณฺโณ )
บรรยายโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. , พระส่วาง ติกฺขวีโร , พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
รายละเอียด : วันที่ ๑๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์๒)

Activity BackOffice Online : 4 ท่าน