วัน เสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร วิปัสสนาสำหรับพระสงฆ์
บรรยายโดย : พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. , พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต , พระปลัดอำนาจ ขนฺติโก
รายละเอียด : วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน