วัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร
บรรยายโดย : พระปลัดสมภาร สมภาโร
รายละเอียด : วันที่2 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน