ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 05 สิงหาคม 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร "ดับตัวตนค้นธรรม"
บรรยายโดย : โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร วันที่ 29 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน