ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พฤหัสบดี ที่ 04 มิถุนายน 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : โดย พระอาจารย์ทองมั่น สุทธจิตโต
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร วันที่ 2- 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน