ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 06 ธันวาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : หลักสูตร ครอบครัวคุณธรรม
บรรยายโดย : พระครูบวรวีรวงศ์ (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)
รายละเอียด : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ครอบครัวคุณธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน